تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

گچ جبل

محصولات

  • گچ جبل تهران
  • برای مصارف سفیدکاری
  • بسته بندی 30 کیلوگرمی
  • گچ جبل تهران الک نشده
  • برای مصارف ابزارزنی، پرداخت و نازک کاری
  • بسته بندی 30 کیلوگرمی